Vážení zákazníci, ve dnech 23. 24. 25. června z technických důvodů bude Showroom na pobočce v Praze uzavřen. Provoz E-shopu a výdej zboží ze skladu v Praze je bez omezení, zakoupené zboží Vám bude doručeno na Vaší adresu.
Vzhledem k velkému množství objednávek, Vás prosíme o veškerou komunikaci přes email: manager@matracebezlepidla.cz

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Tento reklamační řád se vztahuje na reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.matrace-natura.cz. Tento reklamační řád vychází z Obchodních podmínek pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.matrace-natura.cz. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 11. 2018.

Podmínky reklamace
Pokud má převzaté zboží nedostatky nebo nemá oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se ke sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí-li se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným smluvním nebo předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které odpovídá prodávající.

Záruka na pružinové jádro matrace je 15 let
Tato záruka platí pro taštičkové pružinové jádro. Na zbývající části matrace je záruka 24 měsíců.
Záruku je možné uplatnit u domácího použití výrobku a zahrnuje případné vady materiálu a výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na:
- běžné opotřebení potahu matrace, poškrábání, pořezání
- škody způsobené nárazem, ohnutím či zlomením matrace
- na menší deformaci nebo běžné změknutím plniv a mírné zvlnění potahu během dlouhodobého používání

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, a to zejména tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo prodávajícím stanovenému účelu. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.

Běžným opotřebením se rozumí změna odstínu použitých materiálů (vyblednutí), opotřebení potahu, částečné změknutí použitých (výplňových) materiálů.
Za vadu dále nelze považovat proležení (deformaci), které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace dle ČSN 91 1004, dále změny (ztráta výšky a změna tuhosti po dynamickém namáhání), povolené pro matrace s polyuretanovou pěnou dle ČSN EN ISO 3385, přípustné tolerance tvrdosti polyuretanového jádra matrace (odporu proti stlačení v kPa) dle ČSN EN ISO 33861, dále drobné odchylky potahových látek v barevném tónu proti vzoru látek, žmolkování potahu apod.

U pěnových matrací jsou povoleny následující změny:
a) ztráta výšky po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max.15%
b) změna tvrdosti po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max.40%
Přípustná tolerance tvrdosti polyurethanového jádra matrace (odporu protistlačení v kPa) dle ČSN EN ISO 3386-1 je +/- 15%
Výrobní tolerance matrací je +/- 1% u délky a šířky a +/- 8% u výšky matrace.

Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo skladováno nebo používáno v rozporu s pravidly a doporučeními v našem návodu. Záruka se dále nevztahuje na zboží nacházející se ve venkovním nebo vlhkém prostředí.

Při podání reklamace zboží prohlédneme a dle výše uvedených podmínek posoudíme, zda se jedná o oprávněnou reklamaci.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24.měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Postup pro provedení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Reklamaci je kupující oprávněn uplatnit na adrese MATTRESS NATURA s.r.o. Bubenské nábřeží 1577/10, 170 00 Praha 7 - Holešovice či na adresu elektronické pošty prodávajícího manager.eshop@matracebezlepidla.cz. V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Žádost o reklamaci Kupující oznamuje e-mailem. Ta musí obsahovat typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady, doklad o úhradě, vyplněný reklamační protokol, pomůže i zaslání fotodokumentace. Prodávající do 24 hodin (v pracovní dny) předá informace o dalším postupu pro vybavení reklamace. Součástí informace je adresa, na kterou je třeba zaslat Zboží, popis závady a kopii dokladu o koupi.
V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu, nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Náklady na doručení zboží určeného k reklamaci v případě uznané reklamace nese prodávající.

Nezvolí-li si kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace prodávajícímu.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci vady, včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace o dobu uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu.Made on
Tilda